Lexislación Xeral

Lexislación Xeral

LOMLOE Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro.

 PDF

REAL DECRETO POLO QUE SE REGULAN A EVALUACIÓN E PROMOCIÓN DE PRIMARIA, ESO, BAC E FP

PDF

LOE Texto consolidado coas incorporacións da LOMCE (BOE 30-12-2013).

 PDF

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

 PDF

LODE Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito a Educación (BOE 04-07-1985).

 PDF

Formación Profesional. Lei Orgánica 5/2002 das cualificacións e da formación profesional.

 PDF

Requisitos mínimos dos centros. RD 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas escolares de réxime xeral. Este RD recolle tamén as ratios.

 PDF

Lei 4/2019, de 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e a ensinanza no ámbito da educación non universitaria.

 PDF

Recortes impostos polo Goberno do Estado. Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo.

 PDF

Normativa da lingua galega no ensino:

Lei de Normalización Lingüística:

NORMALIZACION LINGUISTICA

Decreto para o plurilingúismo:

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2010/05/25/20100525_decreto_pluringuismo.pdf

Exención lingua galega

Instrucción para a exención da Lingua galega

CELGA

Atención á diversidade

Decreto de atención á diversidade. Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galiza nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE(DOG 21/12/2011)

 PDF

DECRETO 120/98, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Núm. 79, xoves 27 de abril de 1998). 

PDF

DECRETO 320/1996, de 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais (DOG Núm. 153, martes 6 de agosto de 1996).

PDF

Escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais. Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.(DOG 30 de xaneiro de 2002).

 PDF

Avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais. Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. (DOG 19/12/1996).

 PDF

Real Decreto de condicións do sistema educativo para o alumnado sobredotado intelectualmente.Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos sobredotados intelectualmente.

 PDF

Flexibilización da escolarización do alumnado sobredotado intelectualmente. Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. (DOG 28/11/1996).

 PDF

Normas específicas de adaptación currículum

Adaptacións curriculares. Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG 07/11/1995)

 PDF
Alumnado procedente do estranxeiro. Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro. (DOG 26/02/2004). 

PDF

CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para alumnado de ESO.

PDF

Normativa sobre accesibilidade e protocolos de actuación

Accesibilidade. LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.

 PDF

ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación
das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do
título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

orde-pola-que-se-regula-o-dereito-a-revision-notas PDF

DECRETO 13/2022, de 3 de febrero, por el que se regula la admisión de alumnado
en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas

de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación

secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de educación.
 PDF

 

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. PDF

 

Protocolos de actuación e convivencia escolar

Protocolos educativos

Convivencia Escolar

Normativas sobre actividades complementares no Ensino Público (Comedores e transporte)