Lexislación Xeral

LOE

Lei Orgánica FP

logse

LOMCE BOE

Texto do proxecto da LOMCE aprobado pola Comisión Parlamentaria do Senado:

LOMCE

——Enmendas da LOMCE aprobadas polo Senado

Lei de convivencia e participación na comunidade educativa

Lei 26/2015 do 28 de xullo de modificación do sistema de protección á infancia e a adolescencia (solicitar certificado de carencia de delitos de natureza sexual)

Decreto lexislativo 2008 función pública

Decreto de celebración de eleccións de membros dos consellos escolares 2014

DOG_2008 Cambio a Xornada Única ou Mixta

Proxecto_decreto_de_comedores_escolares_1

Proxecto Decreto que regula comedores escolares 2013

Decreto comedores centros públicos dependentes da consellaría
Instrución comedores Xestión Indirecta

Decreto admision alumnos en centros

Requisitos mínimos dos centros

Requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria-. Ligazón

Real decreto lei de medidas urxentes de racionalización (RECORTES) do gasto público no ámbito educativo- . Ligazón

Decreto sobre a regulación da atención á diversidade do alumnado

orde 21 decembro 2010 avaliacion dos centros

Orde que desenvolve proceso de admisión alumnos

——-Corrección de erros admisión alumnos

ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. Ligazón

Orde sobre a apertura de centros educativos fóra do horario lectivo:

apertura centros publicos

Instrucción transporte escolar 2014-15:

INSTRUCIÓN+3-2014+T.E

Regulación xornada profesorado:

regulacion xornada profesorado

Normativa da lingua galega no ensino:

Lei de Normalización lingüística:

lei_normalización lingüística

Decreto para o plurilingúismo:

decreto plurilinguismo

Exención lingua galega

Instrucción para a exención da Lingua galega

CELGA