Category: Xestión

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Se os estatutos así o establecen, e se se seguiu o procedemento correspondente, unha persoa socia pode verse privada do dereito de voto, ou mesmo, no último caso, da propia condición de socia. Pero...

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

Non, vender camisetas, lotaría, rifas, produtos artesanais, entradas a festas, etc, son actividades comerciais que as ANPAS non podemos facer; están fóra da nosa razón de ser, non son actividades estatutarias, porque de selo...

Que acordos se toman en asemblea ordinaria? E en extraordinaria?

Que acordos se toman en asemblea ordinaria? E en extraordinaria?

A diferencia entre asembleas ordinarias ou extraordinarias é mínima, basicamente entendemos por asemblea ordinaria a anual obrigatoria, e por extraordinarias todas as demais. Nas ordinarias adoitan aprobarse as liñas xerais do curso que comeza,...

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Ten que ser un acordo da asemblea xeral. Polo tanto ten que figurar como tal na orde do día dunha asemblea convocada formalmente.

Cantas persoas da ANPA deben ter acceso ás contas bancarias?

Cantas persoas da ANPA deben ter acceso ás contas bancarias?

Como mínimo as persoas que ocupen a tesouraría e a presidencia, pero logo poderían ser máis se así o indican os Estatutos, ou si, permitíndoo estes, así o decidira a Asemblea Xeral. Falando de...

A ANPA pode mercar material ou que sexa para o colexio?

A ANPA pode mercar material ou que sexa para o colexio?

A lei orgánica de educación, fala de “recursos” cando di que non poderán provir das actividades levadas a cabo polas asociacións de nais e pais de alumnos e alumnas en cumprimento dos seus fins....

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

Se o colexio non pode aceptalo, a ANPA tampouco pode darllo. Non é labor das ANPAs financiar aos centros escolares, o Ensino é gratuíto, e iso implica que deben ser as Administracións Públicas quen...

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Non, en ningún caso. O artigo 122.3 da LOE, modificada pola LOMLOE , dio claramente: “Os centros docentes públicos poderán obter recursos complementarios, logo de aprobación do seu consello escolar, nos termos que establezan...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

As actas da xunta directiva son públicas?

As persoas socias da ANPA teñen o dereito a acceder a calquera dos documentos da asociación, e entre estes documentos están as actas, tanto as da Asemblea Xeral como as da propia Xunta directiva....

Como se solicita unha asemblea extraordinaria?

Como se solicita unha asemblea extraordinaria?

Agás de que os Estatutos establezan outra cousa, o que a normativa di é que as Asembleas extraordinarias convocaranse -artigo 12.) da Lei de Asociacións- cando o solicite un número de asociadas non inferior...

Quen son as persoas socias dun ANPA?

Quen son as persoas socias dun ANPA?

As socias unha ANPA son persoas físicas que sexan nai/pai/titora/titor dun alumno ou alumna do centro educativo onde estea creada a ANPA. Non existe a posibilidade de que as familias sexan socias, porque “familia”...

Todos os anos a dirección dábanos un listado por clases do alumnado con nome e apelidos. Esa era a forma de controlar ao alumnado socio e non socio. Agora o equipo directivo cambiou e néganse a facilitárnoslo polo que a nosa consulta é saber se nolo deben facilitar ou non.

Todos os anos a dirección dábanos un listado por clases do alumnado con nome e apelidos. Esa era a forma de controlar ao alumnado socio e non socio. Agora o equipo directivo cambiou e néganse a facilitárnoslo polo que a nosa consulta é saber se nolo deben facilitar ou non.

Non é unha práctica correcta por parte da dirección do centro a de facilitar a listaxe de alumnado do centro, e dependendo de que datos inclúa esa información mesmo pode ser contraria á normativa...

Pode unha AFA federarse nunha das nosas organizacións?

Pode unha AFA federarse nunha das nosas organizacións?

En canto ás AFAs, a resposta non é tan rotunda. Se por AFA, como adoita ser o caso, entendemos só un cambio de nomenclatura, pero se manteñen as mesmas consideracións en canto ás persoas...

Pode unha asociación de alumnado federarse nunha das nosa organizacións ?

Pode unha asociación de alumnado federarse nunha das nosa organizacións ?

En canto ás asociacións de alumnado, a resposta é non, as Federacións de ANPAS son exactamente iso, e as súas socias teñen que ser ANPAS, ou sexa, asociacións de nais e pais de alumnado...