Tag: anpa

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Se o colexio non inicia o protocolo ante unha incidencia, que se pode facer?

En primeiro lugar, como en todas as relacións persoais, dirixirse ao centro e pedir unha explicación, porque pode deberse a múltiples causas ou simplemente ser un retraso. Pero unha vez que comprobedes que o...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Como se inicia un protocolo?

Habería que estar a cada protocolo en particular (podedes consultalos na páxina de ANPAs galegas. Pero en xeral a fórmula para inicialos é dirixirse á dirección do centro educativa, facilitándolle toda a información e...

Que protocolos escolares existen?

Que protocolos escolares existen?

Na data de outubro de 2022, existen os seguintes protocolos: Síndrome de Down e discapacidade intelectual Prevención e control de absentismo escolar. Atención educativa domiciliaria. Atención temperá. Identidade de xénero. Intervención do risco suicida....

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

No caso de ter persoas que colaboren nas actividades, precisan seguro?

Se colaboran como voluntarias, si que é necesario contar cun seguro de RC e con outro de accidentes de voluntariado; se esa colaboración é a nivel profesional, son elas quen teñen que ter os...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Que seguros temos que ter as ANPAs de xeito obrigatorio?

O único seguro estritamente obrigatorio é o de accidentes de voluntariado, para o caso de que se traballe con ese tipo de persoal. Porén, o seguro de responsabilidade civil non é directamente obrigatorio, aínda...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

A ANPA ten que ter seguro de accidentes para o alumnado que acude ás actividades extraescolares?

Non, os accidentes que poida ter o alumnado que asista a actividades extraescolares serán tratados, se a alumna-o é menor de 14 anos, polo seguro de saúde que teña ordinariamente; e se é maior...

A ANPA pode contratar monitores?

A ANPA pode contratar monitores?

Si, pode, sen ningún problema se o que contrata é persoal autónomo que presente unha factura polos seus servizos. Pero con bastantes dificultades se o que pretende é converterse en empregador desas persoas, porque...

Como hai que proceder cos voluntarios da ANPA? Teñen que rexistrarse en algures?

Como hai que proceder cos voluntarios da ANPA? Teñen que rexistrarse en algures?

Sucintamente, as persoas voluntarias da ANPA teñen que ter asinado un contrato de colaboración que marque claramente que é o que van facer, e cando o van facer; deben ter unha placa, ou tarxeta,...

Pódese facer desconto ás socias nas actividades?

Pódese facer desconto ás socias nas actividades?

Non, unha das consecuencias de ser asociacións sen ánimo de lucro, é que as persoas socias non poden obter ningunha vantaxe do feito de selo. Así que non cabe ningún tipo de desconto, nin...

As actividades que fai a ANPA teñen que ser para todo o alumnado?

As actividades que fai a ANPA teñen que ser para todo o alumnado?

Si, sempre. Deben estar dirixidas a todo o alumnado do centro educativo, e sen facer diferencias entre fillas-os de socias e non socias.

O seguro da ANPA cubre unha actividade da ANPA que se organiza fora do centro?

O seguro da ANPA cubre unha actividade da ANPA que se organiza fora do centro?

Falamos do seguro de responsabilidade civil. Si,  é un seguro que cubre calquera actividade da ANPA que se realice dentro dos seus fins e con respecto á legalidade vixente, sexa dentro ou fóra do...

Ten que haber algún responsable da ANPA durante as actividades extraescolares? O mestre de garda ten algunha responsabilidade ao respecto?

Ten que haber algún responsable da ANPA durante as actividades extraescolares? O mestre de garda ten algunha responsabilidade ao respecto?

Depende, se as actividades se contratan cunha empresa, sexa unha sociedade ou unha persoa autónoma, é esa empresa quen se fai responsábel do que aconteza durante as extraescolares. A ANPA terá que establecer un...

Os centros de xornada continúa teñen que ter mestres pola tarde facendo actividades complementarias/garda?

Os centros de xornada continúa teñen que ter mestres pola tarde facendo actividades complementarias/garda?

Hai que estar ao proxecto presentado cando se aprobou a xornada continuada. No proceso de solicitude o centro tivo que presentar un “Plan específico de actividades extraescolares”, nese plan indicarase que actividades se desenvolverán...

Se unha  ANPA decide levar a cabo actividades extraescolares o centro pódese negar ou limitar espazos e horarios?

Se unha ANPA decide levar a cabo actividades extraescolares o centro pódese negar ou limitar espazos e horarios?

As actividades da ANPA deben formar parte da programación xeral anual do centro, e esa programación apróbase no Consello Escolar. Así que realmente quen se negaría non sería o centro senón o Consello Escolar....