Tag: asemblea

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

En xeral a resposta a esta pregunta está no que digan os Estatutos da Asociación, e  hai tantas posibilidades como estatutos. Maioritariamente, as directivas son nomeadas polas Asembleas en dúas modalidades: Ou ben a...

Quen toma as decisión nunha ANPA?

Quen toma as decisión nunha ANPA?

A asemblea xeral ou a persoa en quen a asemblea delegue. Só en caso de empate nunha votación podería decidirse polo voto de calidade da persoa que ocupe a presidencia. Porén, dende o punto...

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Se os estatutos así o establecen, e se se seguiu o procedemento correspondente, unha persoa socia pode verse privada do dereito de voto, ou mesmo, no último caso, da propia condición de socia. Pero...

Que acordos se toman en asemblea ordinaria? E en extraordinaria?

Que acordos se toman en asemblea ordinaria? E en extraordinaria?

A diferencia entre asembleas ordinarias ou extraordinarias é mínima, basicamente entendemos por asemblea ordinaria a anual obrigatoria, e por extraordinarias todas as demais. Nas ordinarias adoitan aprobarse as liñas xerais do curso que comeza,...

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Ten que ser un acordo da asemblea xeral. Polo tanto ten que figurar como tal na orde do día dunha asemblea convocada formalmente.

Como se solicita unha asemblea extraordinaria?

Como se solicita unha asemblea extraordinaria?

Agás de que os Estatutos establezan outra cousa, o que a normativa di é que as Asembleas extraordinarias convocaranse -artigo 12.) da Lei de Asociacións- cando o solicite un número de asociadas non inferior...

A pertenza á Federación votase en asemblea?

A pertenza á Federación votase en asemblea?

A inclusión dunha ANPA nunha organización de carácter superior, sexa unha Federación, unha Comunidade de ANPAS, un órgano de barrio, unha plataforma, ou calquera outra, sempre ten que ser acordada pola Asemblea Xeral.

Debería ter un ANPA unha canle de comunicación propia? Tense que elixir ou modificar en asemblea?

Debería ter un ANPA unha canle de comunicación propia? Tense que elixir ou modificar en asemblea?

Si, que debe tela. A ANPA ten que determinar en asemblea xeral cal vai ser o método polo que se vai comunicar coas persoas socias, e cal vai ser o método polo que as...