Tag: diñeiro

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

Non, pero é absolutamente recomendábel. As ANPAS poden funcionar levando a súa tesouraría polo procedemento de caixa, pero iso ten varios problemas: A dificultade de custodiar os fondos. A excesiva dispoñibilidade que teñen os...

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

Non, vender camisetas, lotaría, rifas, produtos artesanais, entradas a festas, etc, son actividades comerciais que as ANPAS non podemos facer; están fóra da nosa razón de ser, non son actividades estatutarias, porque de selo...

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Ten que ser un acordo da asemblea xeral. Polo tanto ten que figurar como tal na orde do día dunha asemblea convocada formalmente.

Cantas persoas da ANPA deben ter acceso ás contas bancarias?

Cantas persoas da ANPA deben ter acceso ás contas bancarias?

Como mínimo as persoas que ocupen a tesouraría e a presidencia, pero logo poderían ser máis se así o indican os Estatutos, ou si, permitíndoo estes, así o decidira a Asemblea Xeral. Falando de...

A ANPA pode mercar material ou que sexa para o colexio?

A ANPA pode mercar material ou que sexa para o colexio?

A lei orgánica de educación, fala de “recursos” cando di que non poderán provir das actividades levadas a cabo polas asociacións de nais e pais de alumnos e alumnas en cumprimento dos seus fins....

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

Se o colexio non pode aceptalo, a ANPA tampouco pode darllo. Non é labor das ANPAs financiar aos centros escolares, o Ensino é gratuíto, e iso implica que deben ser as Administracións Públicas quen...

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Non, en ningún caso. O artigo 122.3 da LOE, modificada pola LOMLOE , dio claramente: “Os centros docentes públicos poderán obter recursos complementarios, logo de aprobación do seu consello escolar, nos termos que establezan...