Tag: estatutos

As actividades que fai a ANPA teñen que ser para todo o alumnado?

As actividades que fai a ANPA teñen que ser para todo o alumnado?

Si, sempre. Deben estar dirixidas a todo o alumnado do centro educativo, e sen facer diferencias entre fillas-os de socias e non socias.

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

En xeral a resposta a esta pregunta está no que digan os Estatutos da Asociación, e  hai tantas posibilidades como estatutos. Maioritariamente, as directivas son nomeadas polas Asembleas en dúas modalidades: Ou ben a...

Bórrase os socios que marchan do colexio do libro de socios? Pódese usar o numero de socio de alguén que marchou do centro?

Bórrase os socios que marchan do colexio do libro de socios? Pódese usar o numero de socio de alguén que marchou do centro?

Non se borran, danse de baixa, e o seu número queda bloqueado coa indicación de “baixa en tal data”. Non se recuperan os números.

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Se os Estatutos establecen que esa é unha as causas da perda da condición de socia, si que pode facerse. Pero obviamente hai que facer un expediente no que se dea audiencia á persoa...

sección web recursos preguntas frecuentes anpas galegas

Cantos membros fan falla para constituír un ANPA?

Como con calquera asociación, é necesario que haxa tres persoas para firmar a acta fundacional.  Con iso abonda. Aínda que non é moi aconsellábel quedarse con tan poucas socias.

Quen toma as decisión nunha ANPA?

Quen toma as decisión nunha ANPA?

A asemblea xeral ou a persoa en quen a asemblea delegue. Só en caso de empate nunha votación podería decidirse polo voto de calidade da persoa que ocupe a presidencia. Porén, dende o punto...

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Se os estatutos así o establecen, e se se seguiu o procedemento correspondente, unha persoa socia pode verse privada do dereito de voto, ou mesmo, no último caso, da propia condición de socia. Pero...

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

Non, vender camisetas, lotaría, rifas, produtos artesanais, entradas a festas, etc, son actividades comerciais que as ANPAS non podemos facer; están fóra da nosa razón de ser, non son actividades estatutarias, porque de selo...

Debería ter un ANPA unha canle de comunicación propia? Tense que elixir ou modificar en asemblea?

Debería ter un ANPA unha canle de comunicación propia? Tense que elixir ou modificar en asemblea?

Si, que debe tela. A ANPA ten que determinar en asemblea xeral cal vai ser o método polo que se vai comunicar coas persoas socias, e cal vai ser o método polo que as...

Poden existir membros que colaboren en determinadas cuestións sen que sexan membros da xunta directiva?

Poden existir membros que colaboren en determinadas cuestións sen que sexan membros da xunta directiva?

Si, por suposto, hai que estar sempre ao que dispoñan os estatutos. Pero o lóxico é que se permita (e se non se permite debería promoverse unha modificación de estatutos) que a directiva da...