Tag: socias

Pódese facer desconto ás socias nas actividades?

Pódese facer desconto ás socias nas actividades?

Non, unha das consecuencias de ser asociacións sen ánimo de lucro, é que as persoas socias non poden obter ningunha vantaxe do feito de selo. Así que non cabe ningún tipo de desconto, nin...

Podemos facer un grupo de WhatsApp cos teléfonos de nais e pais?

Podemos facer un grupo de WhatsApp cos teléfonos de nais e pais?

Si, pero logo de cumprir os seguintes requisitos. Ten que estar aprobado na asemblea xeral que ese vai ser un dos métodos de comunicación da ANPA, e establecer cal vai ser o método ou...

Bórrase os socios que marchan do colexio do libro de socios? Pódese usar o numero de socio de alguén que marchou do centro?

Bórrase os socios que marchan do colexio do libro de socios? Pódese usar o numero de socio de alguén que marchou do centro?

Non se borran, danse de baixa, e o seu número queda bloqueado coa indicación de “baixa en tal data”. Non se recuperan os números.

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Se os Estatutos establecen que esa é unha as causas da perda da condición de socia, si que pode facerse. Pero obviamente hai que facer un expediente no que se dea audiencia á persoa...

sección web recursos preguntas frecuentes anpas galegas

Cantos membros fan falla para constituír un ANPA?

Como con calquera asociación, é necesario que haxa tres persoas para firmar a acta fundacional.  Con iso abonda. Aínda que non é moi aconsellábel quedarse con tan poucas socias.

Que vantaxes ten ser socia dunha ANPA?

Que vantaxes ten ser socia dunha ANPA?

As ANPA non son asociacións de adscrición obrigatoria, e ademais non poden desenvolver no centro educativo ningunha actividade que estea só dedicada ás persoas socias ou aos seus fillos e fillas. Dende ese punto...

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Se os estatutos así o establecen, e se se seguiu o procedemento correspondente, unha persoa socia pode verse privada do dereito de voto, ou mesmo, no último caso, da propia condición de socia. Pero...

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Ten que ser un acordo da asemblea xeral. Polo tanto ten que figurar como tal na orde do día dunha asemblea convocada formalmente.

Quen son as persoas socias dun ANPA?

Quen son as persoas socias dun ANPA?

As socias unha ANPA son persoas físicas que sexan nai/pai/titora/titor dun alumno ou alumna do centro educativo onde estea creada a ANPA. Non existe a posibilidade de que as familias sexan socias, porque “familia”...

Pode unha AFA federarse nunha das nosas organizacións?

Pode unha AFA federarse nunha das nosas organizacións?

En canto ás AFAs, a resposta non é tan rotunda. Se por AFA, como adoita ser o caso, entendemos só un cambio de nomenclatura, pero se manteñen as mesmas consideracións en canto ás persoas...

Pode unha asociación de alumnado federarse nunha das nosa organizacións ?

Pode unha asociación de alumnado federarse nunha das nosa organizacións ?

En canto ás asociacións de alumnado, a resposta é non, as Federacións de ANPAS son exactamente iso, e as súas socias teñen que ser ANPAS, ou sexa, asociacións de nais e pais de alumnado...

O listado de socias comezase cada curso escolar/ano?

O listado de socias comezase cada curso escolar/ano?

Non, o listado de socias debera ser un libro que se iniciou cando se creou a Asociación, e no que se foron apuntando correlativamente as persoas (non as familias), que ao longo da historia...