Tag: xestión anpa

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

En xeral a resposta a esta pregunta está no que digan os Estatutos da Asociación, e  hai tantas posibilidades como estatutos. Maioritariamente, as directivas son nomeadas polas Asembleas en dúas modalidades: Ou ben a...

Bórrase os socios que marchan do colexio do libro de socios? Pódese usar o numero de socio de alguén que marchou do centro?

Bórrase os socios que marchan do colexio do libro de socios? Pódese usar o numero de socio de alguén que marchou do centro?

Non se borran, danse de baixa, e o seu número queda bloqueado coa indicación de “baixa en tal data”. Non se recuperan os números.

A ANPA ten dereito a ter local no centro?

A ANPA ten dereito a ter local no centro?

Estritamente, o que pon a normativa é o seguinte: Os directores das escolas de educación infantil e colexios de educación primaria, cando as dispoñibilidades de locais o permitan e o soliciten estas asociacións (está...

Que vantaxes ten ser socia dunha ANPA?

Que vantaxes ten ser socia dunha ANPA?

As ANPA non son asociacións de adscrición obrigatoria, e ademais non poden desenvolver no centro educativo ningunha actividade que estea só dedicada ás persoas socias ou aos seus fillos e fillas. Dende ese punto...

Quen toma as decisión nunha ANPA?

Quen toma as decisión nunha ANPA?

A asemblea xeral ou a persoa en quen a asemblea delegue. Só en caso de empate nunha votación podería decidirse polo voto de calidade da persoa que ocupe a presidencia. Porén, dende o punto...

Debería ter un ANPA unha canle de comunicación propia? Tense que elixir ou modificar en asemblea?

Debería ter un ANPA unha canle de comunicación propia? Tense que elixir ou modificar en asemblea?

Si, que debe tela. A ANPA ten que determinar en asemblea xeral cal vai ser o método polo que se vai comunicar coas persoas socias, e cal vai ser o método polo que as...

Poden existir membros que colaboren en determinadas cuestións sen que sexan membros da xunta directiva?

Poden existir membros que colaboren en determinadas cuestións sen que sexan membros da xunta directiva?

Si, por suposto, hai que estar sempre ao que dispoñan os estatutos. Pero o lóxico é que se permita (e se non se permite debería promoverse unha modificación de estatutos) que a directiva da...

Que libros son obrigatorios?

Que libros son obrigatorios?

As asociacións, e a ANPA non é unha excepción, teñen a obriga de ter ao día os seguintes libros: Libro de persoas socias. Libro de actas das reunións da Asemblea Xeral. Libro de actas...