Lexislación ESO, FP e Bacharelato

R.O.C. Institutos de Educación Secundaria. Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES (Decreto 324/1996).

ROC IES

Orde que regula a organización dos IES. Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.

ORDE IES

– Modificación parcial desta orde (horarios).

ORDE modf. horarios

R.O.C. Centros Públicos Integrados. Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.

ROC CPI

Orde que regula a organización dos CPI. Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.

ORDE CPI

– Modificación parcial desta orde (horarios).

 PDF

Lei de Convivencia e participación. LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

Lei de Convivencia

– Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG 27-01-2015).

Ligazón

Decreto sobre a autonomía de xestión. Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios.

 PDF

Decreto para o plurilingüismo. Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario.

Decreto Pluringuismo

– Anterior normativa sobre o uso e promoción do galego derrogada polo goberno Feijoo na súa campaña contra o noso idioma.Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

 PDF 

Centros plurilingües. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galiza e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galiza. (DOG 20/05/2011)

ORDE C. Plurilingues

Seccións bilingües. – ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. (DOG 20/05/2011)

ORDE Reg. S. Bilingues

 • Corrección de erros (DOG 30/05/2011)
 •  PDF

Auxiliares de conversa. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 PDF

Rede abalar. Convocatoria para a selección de centros da rede abalar para o curso 2012/13, cos criterios que deben cumprir os centros.

 PDF

Avaliación de diagnóstico. Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 15/10/2010).

ORDE Av. Diagnóstico

Dereitos e deberes do alumnado. Real Decreto 732/1995 polo que se estabelecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia.

 PDF

Clasificación dos centros docentes. Clasificación actual dos centros docentes públicos de todas as etapas educativas e modificación a efectos retributivos que entrou en vigor o 1 de setembro de 2008

Clasf. de Centros

Xornada Única e Mixta. Orde do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados.

 PDF

Calendario escolar 2018/2019. ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 PDF

Calendario escolar 2019/2020. ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 PDF

Curso 2021/2022 RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22

PDF

Curso 2021/2022 ESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22.

PDF

Normativa LOMCE

Currículo da ESO e do BACHARELATO. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 29 de xuño 2015).

Decreto CURR. ESO_BACH

Currículo Básico: Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

 PDF (modificado polo Real Decreto-lei 5/2016)

Cambios na implantación da LOMCE. Cambios nas avaliacións xerais de primaria, eliminación do carácter académico das reválidas na ESO e criterios de acceso á titulación na ESO e no Bacharelato. Real Decreto-Lei 5/2016, de 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Cambios LOMCE

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 PDF

Avaliación final da ESO e o Bacharelato. Real Decreto 310/2016 de 29 de xullo polo que se regulan as avaliación finais da ESO e o Bacharelato. (BOE 30 de xullo).

 PDF (modificado polo Real Decreto-lei 5/2016).

Orden EFP/196/2019, de 26 de febreiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2018/2019.

 PDF

Orden PCI/12/2019, de 14 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2018-2019 (versión en castelán á espera da súa tradución no BOE).

 PDF

Orden ECD/42/2018, de 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación do Bachillerato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para curso 2017/2018 (versión en castelán á espera da súa tradución no BOE).

 PDF

RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2018 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais degrao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2018/19.

 PDF

Competencias, contidos e criterios de avaliación.

Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (20 de xaneiro de 2015)

Ligazón

Avaliación final do Bacharelato para acceso á universidade para o curso 2018/19. RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/20.

 PDF

Procedemento nas reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Orde do 22 de abril de 2010 (DOG 04/05/2010).

 PDF

Circular 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2017/2018.

 PDF

Condicións para a obtención dos títulos de Graduado en ESO e de Bacharel. Real Decreto 562/2017 de 2 de xuño. Regulamentación de acordo co Real Decreto-lei 5/2016. Inclúe modificación do RD 1105/2014 no que fai referencia a Educación de Persoas Adultas. Derroga o RD 1631/2006 das ensinanzas mínimas da ESO e o RD 1467/2007 do currículo básico do Bacharelato.

 PDF

Cadro horario das materias da ESO e o Bacharelato (LOMCE).

 PDF

Implantación do currículo na ESO e o Bacharelato (curso 2015/16). RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.( DOG 29-07-2015).

 PDF

Materias de libre configuración autonómica. ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. ( DOG 21-07-2015 ).

 PDF

ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

 PDF

ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se amplía a relación de materias de libre
configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de
bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

PDF

ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (inclúe Coeducación para o Século XXI).

 PDF

ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 PDF

Normativa LOE 

Avaliación na ESO. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria.(DOG 07/01/2008).

ORDE Avaliacion ESO

 • Corrección de erros.(DOG 08/02/2008). Só afecta ás actas de avaliación de 3º PDC.  PDF
 • Orde do 23 de xuño de 2008. Modificación dun apartado da orde de avaliación da ESO (DOG 24/06/2008).  PDF

Atención á diversidade. Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para alumnado de ESO.

 PDF

Obtención do título de graduado na ESO para maiores de 18 anosOrde de 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para maiores de 18 anos. (DOG 04/03/2009).

 PDF

 • ORDE do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 (probas libres para persoas maiores de 18 anos). (DOG 20/02/2012).  PDF

Desenvolvemento da Organización e Currículo Bacharelato. Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato en Galiza (DOG 27-6-08).

 PDF

 • Modificación da Orde de Organización do Bacharelato. Orde do 28 de xullo de 2009 : aplicación da sentenza de 02/02/2009 da Sala Terceira do Tribunal Supremo sobre a avaliación e promoción en 1º de bacharelato. (DOG 03/08/2009).  PDF
 • Modificación da Orde de Organización do Bacharelato. Orde do 20 de abril de 2010, pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2008. (DOG 26/04/2010).  PDF

Regulamento do Bacharelato para persoas adultas en modalidade presencial. Orde do 20 de xullo de 2009 (DOG 31/7/09).

 PDF

Implantación das Modalidades de Bacharelato. Orde do 29 de maio de 2008 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos de Galiza.(DOG 04/06/2008). Inclúe corección de erros (20/06/2008).

 PDF

 • Ampliación da oferta das modalidades de bacharelato en determinados centros docentes (DOG 16/07/2009).  PDF
 • Ampliación da oferta das modalidades de bacharelato en determinados centros docentes (DOG 21/06/2010).  PDF
 • Ampliación da oferta das modalidades de bacharelato en determinados centros docentes (DOG 23/08/2011) Inclúe corrección de erros (DOG 23/08/2011).  PDF

Materias optativas do Bacharelato. Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se estabelece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta. (DOG 27/06/2008).

 PDF

 • Ampliación da oferta de materias optativas e currículo (Literatura Galega do século XX e Literaturas hispánicas) PDF
 • Ampliación da oferta de materias optativas (Xeoloxía).  PDF

Procedemento nas reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Orde do 22 de abril de 2010 (DOG 04/05/2010).

 PDF

Circular nº 3/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2013/2014.  PDF

Modelos oficiais da avaliación do Bacharelato. (DOG 23/09/2008).

 PDF

Regulamentación de determinados aspectos do bacharelato e complementación da súa normativa. ORDE do 5 de maio de 2011. Nesta orde regúlase: permanencia dun ano máis no mesmo curso, cambio de materias na repetición de 1º de bacharelato, elección no 2º curso de materias de modalidade de contidos progresivos, elección no segundo curso de materias de modalidade que precisan  da acreditación de coñecementos previos, materias optativas, cambio de modalidade, cambio de idioma da materia lingua estranxeira como materia común, segunda lingua estranxeira, nota media, matrícula de honra e obtención do título de bacharel para o alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música ou de danza e supere as materias comúns do bacharelato. (DOG 01/06/2011).

 PDF

 • Corrección de erros (DOG 28-07-11).  PDF

Obtención do título de bacharel para persoas maiores de 20 anos. ORDE do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galiza. (DOG 21/02/2012).

 PDF

Normas xerais sobre Formación Profesional Inicial

Lei Orgánica 5/2002 de 19 de xuño das Cualificacións e da Formación Profesional.

 PDF

Lei Orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía sustentábel, pola que se modifican diversas leis, entre elas a Lei Orgánica 5/2002 das cualificacións e da formación profesional.

 PDF

Ordenación Xeral da FP. Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.(derroga o anterior RD 1538/2006 de 15 de decembro).

 PDF

Desenvolvemento dos ciclos formativos e obtención de títulos. ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a ava- liación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. (DOG 15/07/2011).

 PDF

Obtención de títulos por avaliación de competencias. ORDE de 11 de febreiro de 2005 pola que se regulan as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior formación profesional específica. (DOG 22/02/2005). SÓ ESTÁ VIXENTE PARA CONVOCAR PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR VÍA LABORAL OU VÍAS NON FORMAIS.

 PDF

Certificados de profesionalidade: Real Decreto 34/2008 de 17 de xullo polo que se regulan os certificados de profesionalidade.

 PDF

Competencias profesionais por experiencia laboral. Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

 PDF

Ordenación xeral da FP en Galiza. Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galiza(DOG 12/07/2010).

 PDF

ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación
profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da
Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22.

PDF

Ordenación da FP inicial polo réxime para as persoas adultas. Orde do 5 de novembro de 2010  pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial. (DOG 11/11/2010).

 PDF

Formación Profesional Básica.

Currículo Formación Profesional Básica. 

Normativa Galega. DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galiza e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.

  PDF

Currículos dos títulos profesionais básicos en Galiza adaptados á LOMCE.

 Ligazón

Normativa Estatal.

 • Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da FP Básica,  aproban  catorce títulos profesionais básicos, fixan os seus currículos básicos e modifica o Real Decreto 1850/2009, de 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas estabelecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE 5-3-2014)
 •   PDF
 • Real Decreto 356/2014, de 16 de maio, polo que se estabelecen sete títulos de formación profesional básica do catálogo de títulos das ensinanzas de FP (BOE 29-05-2014)
 •   PDF

Oferta e normas de acceso e admisión.

 • Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15 (DOG 26-8-2015)  PDF
 • Orde do 10 de novembro de 2014 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 18-11-2014).  PDF
 • Orde do 28 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 4/2/2015)  PDF

Implantación da FP Básica. ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15 (DOG 13/08/2014).

  PDF

Regulación da FP Básica, acceso e admisión.  ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. DOG 22-07-2015)

 PDF

Ciclos Formativos. Organización.

Currículos. Consulta dos currículos dos distintos ciclos formativos de FP, agrupados por familias profesionais.

Ligazón

Consulta actualizada de toda a oferta de ciclos formativos na Galiza.

Ligazón

Módulo profesional de FCT. ORDE de 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional da FCT da formación profesional inicial. (DOG 08/03/2007). Inclúe corrección de erros (DOG 09/03/2007).

 PDF

Instrucións para ciclos formativos.

Curso 2019-20. RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20.

 PDF

Curso 21-22.RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento
das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22

PDF

Centros Integrados DE F.P.

Requisitos básicos dos CIFP. REAL DECRETO 1558/2005 de 23 de decembro polo que se regulan os requisitos básicos dos Centros integrados de formación profesional.

 PDF.

 • Modificación do RD de requisitos básicos. Real decreto 564/2010, do 7 de maio, polo que se modifica o Real decreto 1558/2005.  PDF

Regulamento orgánico dos CIFP. DECRETO 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional. (DOG 10/05/2011).

 PDF

Orde que desenvolve o Regulamento Orgánico dos Centros Integrados de FP. ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 08/08/2011). Inclúe corrección de erros (DOG 12/08/2011).

 PDF

Autorización e Regulamentación dos Centros Integrados de FP na Galiza. DECRETO 266/2007 do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galiza. (DOG 28/01/2008).

 PDF

Transformación de IES en CIFP. DECRETO 118/2011, do 16 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional, se fusionan centros educativos e se cambian ensinanzas. (DOG 22/06/2011).

 PDF

 • ORDE do 22 de xuño de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 118/2011, do 16 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional, se fusionan centros educativos e se cam- bian ensinanzas. (DOG 23/06/2011).  PDF

Organización e funcionamento do Consello Social dos CIFP. Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e funcionamento do Consello Social dos CIFP en Galiza. (DOG 13/02/2009).

 PDF

FP Dual

Formación profesional dual. Real decreto 1529/2012, de 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se estabelecen as bases da formación profesional dual.

 PDF

Desenvolvemento da FP DUAL en Galiza. Proxectos experimentais.

Orde do 10 de xaneiro de 2013 pola que se autoriza un proxecto experimental de FP dual do ciclo formativo de grao superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos no CIFP Politécnico de Santiago, en colaboración coa empresa Coremain, S.L.U.

 PDF

Orde do 26 de xullo de 2013 pola que se autorizan proxectos experimentais de FP dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

 PDF

ORDE do 6 de xuño de 2014 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas entidades.

Ligazón

ORDE do 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 3 de xuño de 2015. (DOG 28-08-2015)

 PDF

Subvencións para o financiamento de formación asociada aos contratos de formación e aprendizaxe. Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento de formación asociada aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.

Ligazón

Cualificacións profesionais.

Catálogo das Cualificacións Profesionais. Real Decreto 1128/2003 de 5 de setembro, polo que se regula o Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais.

 PDF

Modificación do Catálogo. Real Decreto 1416/2005, de 25 de novembro, polo que se modifica o RD 1128/2003 que regula o Catálogo Nacional das Cualificacións Profisionais PDF.

Consulta das cualificacións profesionais.

Ligazón

Acreditación de competencias profesionais adquiridas

Acreditacións Accede á web da Consellaría para todo o relacionado coas acreditacións profesionais.

Ligazón

Formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica.

  • Orde ECD/1058/2013, de 7 de xuño, pola que se modifica a Orde 2645/2011, de 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster. BOE 12-06-2013.  PDF
  • Orde EDU/2645/2011, de 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster. BOE 05-10-11.  PDF

Formación Profesional Básica.

Currículo Formación Profesional Básica. 

Normativa Galega. DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galiza e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.

  PDF

Currículos dos títulos profesionais básicos en Galiza adaptados á LOMCE.

Ligazón

Normativa Estatal.

 • Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da FP Básica,  aproban  catorce títulos profesionais básicos, fixan os seus currículos básicos e modifica o Real Decreto 1850/2009, de 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas estabelecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE 5-3-2014)
 •   PDF
 • Real Decreto 356/2014, de 16 de maio, polo que se estabelecen sete títulos de formación profesional básica do catálogo de títulos das ensinanzas de FP (BOE 29-05-2014)
 •   PDF

Oferta e normas de acceso e admisión.

 • Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15 (DOG 26-8-2015)  PDF
 • Orde do 10 de novembro de 2014 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 18-11-2014). Ligazón 
 • Orde do 28 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 4/2/2015) Ligazón
 • Orde do 28 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15 (DOG 4-2-2015) Ligazón
 • ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.( DOG 22-07-2015)  PDF

Implantación da FP Básica. ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15 (DOG 13/08/2014).

  PDF

páxina web da consellaría de Educación coa normativa legal sobre FP. Clica na Ligazón

Referencias Legais. Clica en http://ciug.cesga.es/lexislacion.php

Consellos Escolares

Decreto de órganos de goberno. Artigos relacionados cos consellos escolares de centro. Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario.

  PDF

Consellos escolares de centros singulares, de Educación Especial e de Educación de Adultos. Orde de 29 de outubro de 1996.

 PDF

Elección de membros dos consellos escolares. Orde de 21 de outubro de 1996 que regula determinados aspectos da elección de membros e das datas de elección.

 PDF

Nota. Ademais desta normativa específica hai que ter en conta o disposto  nos ROC dos diferentes tipos de centros (CEIP, IES, CPI) e ordes que os desenvolven.

Admisión do alumnado.

Decreto de admisión de alumnado. Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26/12/2012).

  PDF

Orde de admisión de alumnado. ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 PDF

Orde de admisión de alumnado. ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 PDF

Libros de texto.

Ampliación do período de vixencia dos libros de texto. ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. (DOG  30/05/2013).

 PDF

Axudas para a adquisición de libros de texto e outros materiais didácticos. 

Curso 2012/13. ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/2013. (DOG 01/06/2012).

 PDF

Curso 2011/12. ORDE do 13 de maio de 2011 (1º, 2º, 5º, 6º de EP, 1º e 3º de ESO, E.E.) (DOG 31/05/2011).

 PDF

Reposición de libros de texto. ORDE do 18 de maio de 2011 pola que se convoca e regula o programa de reposición de libros de texto e materiais curriculares nos centros sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2011/2012, nos niveis de 3.º e 4.º de educación primaria e 2.º e 4.º de educación secundaria obrigatoria para as materias que non cambian de idioma, de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza. (DOG 31/05/2011).

 PDF

Axudas para a adquisición de libros de texto e outros materiais didácticos que cambien de idioma. ORDE do 16 de maio de 2011 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario que cambien de idioma de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 3.º e 4.º de educación primaria e en 2.º e 4.º de educación secundaria obrigatoria. (DOG 31/05/2011).

 PDF

 • Corrección de erros.  PDF

Bibliotecas.

 • Plan de mellora de bibliotecas escolares. ORDE do 30 de marzo de 2015 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16.

   Plan Bibliotecas Escolares

  Instrucións para o funcionamento da biblioteca. Instrucións de 1 de setembro de 2017 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2017/2018.

  Ligazón

páxina web da consellaría de Educación coa normativa legal sobre FP. Clica na Ligazón

Referencias Legais. Clica en http://ciug.cesga.es/lexislacion.php

 

Calendario escolar 2021/2022. ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación
das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do
título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato.