Lexislación Infantil e Primaria

R.O.C. Decreto 374/1996, do 17 de outubro. Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. (DOG 21-10-96)

 ROC CEIP

Orde que regula a organización dos Centros de Infantil e Primaria. Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG. 02-09-97).

ORDE CEIP

– Modificación parcial desta orde (adscrición funcional e horarios).(DOG 06-07-2010).

ORDE MOD.

R.O.C. Centros Públicos Integrados. Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.

DECRETO CPI

Orde que regula a organización dos CPI. Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 02/11/200).

ORDE CPI

Modificación parcial desta orde (horarios) (DOG 06/07/2010).

ORDE MODIFICACIÓN Xullo

Lei de Convivencia e participación. LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.(DOG 15/07/2011).

   PDF

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG 27-01-2015).

Ligazón

Decreto sobre a autonomía de xestión. Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios. (DOG 04/04/2003).

 PDF

Decreto para o plurilingüismo. Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario.(DOG 25/05/2012).

Decreto Pluringuismo

Anterior normativa sobre o uso e promoción do galego derrogada polo goberno Feijoo na súa campaña contra o noso idioma. Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

 PDF

Orde que regula os centros plurilingües. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galiza e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galiza. (DOG 20/05/2011)

 PDF

Seccións bilingües. – ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. (DOG 20/05/2011)

 PDF

  • Corrección de erros (DOG 30/05/2011)  PDF

Auxiliares de conversa. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 20/05/2011).

 PDF

Rede abalar. Convocatoria para a selección de centros da rede abalar para o curso 2012/13, cos criterios que deben cumprir os centros (DOG 20/03/2012).

 PDF

Dereitos e deberes do alumnado. Real Decreto 732/1995 polo que se estabelecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia.

 PDF

Clasificación dos centros docentes. Clasificación actual dos centros docentes públicos de todas as etapas educativas e modificación a efectos retributivos que entrará en vigor o 1 de setembro de 2008

 PDF

Acordo sobre agrupamentos de unidades de infantil e primaria. Acordo entre a Consellaría e as organizacións sindicais, agás a CIG-Ensino, sobre os agrupamentos do alumnado de educación infantil e primaria para os efectos de constitución de unidades.

 PDF Nota. Este acordo non é de aplicación pola decisión da Consellaría de aprazalo “sine die”.

Xornada Única e Mixta. Orde do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados. (DOG 06/06/2008).

 PDF

Calendario escolar 2018/2019. ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 PDF

Calendario escolar 2019/2020. ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 PDF

Curso 2021/2022 RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22

PDF

ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación
das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do
título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación
e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración
de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos
con fondos públicos.

Celebracion-eleccions-consellos-escolares-1.pdf